Naar alle referenties

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Duet advocaten is een besloten vennootschap.

 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Duet advocaten te verrichten en verrichte opdrachten (aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten daaronder begrepen), tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. Toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Duet advocaten op grond van een overeenkomst van opdracht, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een individuele vennoot en/of een bestuurder van een vennoot en/of een kantoorgenoot in dienst van Duet advocaten zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

 4. Op de bedingen in deze algemene voorwaarden kan niet alleen een beroep worden gedaan door de vennootschap, maar tevens door een individuele vennoot en/of een bestuurder van een vennoot en/of een persoon die in dienst van Duet advocaten is of is geweest.

 5. Duet advocaten zal bij de uitvoering van de aan haar verleende opdrachten de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

 6. Indien de uitvoering van een opdracht door Duet advocaten leidt tot aansprakelijkheid, is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de toepasselijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Duet advocaten wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de toepasselijke polisvoorwaarden voor rekening van Duet advocaten komt. Een kopie van de toepasselijke polisvoorwaarden wordt op verzoek verstrekt.

 7. Duet advocaten zal bij het inschakelen van derden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Kosten in verband met de inschakeling van deze derden zullen worden doorbelast aan de opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid van Duet advocaten voor tekortkomingen van deze derden wordt uitgesloten. Voor zover derden hun aansprakelijkheid voor beroepsfouten beperken, is Duet advocaten bevoegd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens haar opdrachtgever te aanvaarden.

 8. Op de dienstverlening door Duet advocaten is de kantoorklachtenregeling Duet advocaten van toepassing. Deze regeling is te raadplegen op www.duetadvocaten.nl en wordt op verzoek verstrekt.

 9. Duet advocaten declareert haar werkzaamheden maandelijks. Betaling van declaraties dient, zonder opschorting of verrekening, plaats te vinden binnen 30 dagen na datum van de declaratie.

 10. Duet advocaten is gerechtigd om telkens per 1 januari haar tarieven opnieuw vast te stellen. Duet advocaten zal de opdrachtgever hierover tijdig voorafgaand informeren.

 11. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Duet advocaten is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Duet advocaten voortvloeien kunnen uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beslechting worden voorgelegd.